Maka Tua

TIKI PETE is da best. Heard dey also called Da Kine or something like dat. Da food brok da mout. Da drinks are da kine. Da owners are from Kalihi. Nuff said.